Σκοπός αυτής της σελίδας είναι η έγκυρη ενημέρωση στα θέματα που αφορούν τις παθήσεις του Ανώτερου Πεπτικού (Οισοφάγο και Στομάχι)

Εκτός των επιστημόνων υγείας στόχος μας είναι η κατά το δυνατό πλήρης και σε απλή γλώσσα ενημέρωση ασθενών στην κατηγορία “Διαγνώστηκα με…”

Δημήτρης Θεοδώρου